Vedtægter

Klik her og hent Motionsklubben Amagers vedtægter i PDF

Vedtægter for Motionsklubben Amager

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Motionsklubben Amager.
Initialer: MA
Stiftelse: 13. september 2001

§ 2. Foreningens hjemsted
Foreningen er hjemmehørende i Tårnby Kommune.

§ 3. Foreningens formål
Motionsklubben Amagers formål er at forbedre vilkårene for alle, der gerne vil begynde med, eller som allerede dyrker motion, specielt i form af løb og andre motionsformer.

§ 4. Medlemskab
4.1
 Foreningen, der er åben for alle optager personer, der er interesseret i motion.            

4.2 Indmeldelse sker i henhold til retningslinier herfor udarbejdet af bestyrelsen.

4.3 Et udmeldt eller slettet medlem kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af forudbetalt kontingent eller på andel af Motionsklubben Amagers formue. 

4.4 Indmeldelsen er gældende for indeværende kalenderår.
Medlemskab er betinget af betaling af det fastsatte medlemskontingent.

§ 5 Medlemsforpligtelser
5.1
 Foreningens medlemmer er underkastet de for foreningens til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

5.2 Efter foreningens anvisninger påhviler det medlemmerne at oplyse navn adresse og fødselsdag/år. Endvidere skal ændringer i kontaktadresser hurtigst muligt meddeles foreningen.

5.3 Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer og hold fra deltagelse i de løbende aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden.

§ 6. Ordinær generalforsamling
6.1 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.                                                     

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved enten klubblab og/eller på foreningens hjemmeside.

6.2 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
  2. Valg af dirigent.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg i henhold til vedtægterne § 8.
  8. Eventuelt.

6.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.

6.4 Forslag til kandidater til bestyrelsesposter skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan dispensere fra dette.

6.5 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.

6.6 Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af referenten, dirigenten og formanden for foreningen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
7.1 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en ¼ af medlemmerne stille skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.

7.2 Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med vedlagt dagsorden med 8 dages varsel i enten klubblad og på foreningens hjemmeside.

§ 8. Valg
8.1 
Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

8.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af mindst 5 højst 7 personer.

8.3 På ulige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

8.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for bestyrelsen.

8.5 Ved forfald i utide supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.

8.6 Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og en revisorsuppleant.

8.7 Alle valg gælder for 2 år ad gangen – undtaget er valg til revisor og revisorsuppleant, der vælges for ét år ad gangen.

§ 9. Afstemninger
9.1
 Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

9.2 Alle aktive medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

9.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

9.4 Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot ét medlem kræver det.
Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.

9.5 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 6.3., kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

§ 10. Bestyrelsen
10.1 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle foreningsmæssige forhold.

10.2 Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, der også omfatter regler om løbende håndtering af regnskabet samt retningslinjer til de for arbejdet nødvendige udvalg.

10.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede.

10.4 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kan et bestyrelsesmedlem kræve skriftlig afstemning.

§ 11. Udvalg
11.1 
Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, nedsætter bestyrelsen det for arbejdet nødvendige antal udvalg til løsning af opgaver og aktiviteter.

11.2 Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer.

11.3 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med¨hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser og kompetencer.

§ 12. Ad hoc udvalg
12.1 
Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.

12.2 Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinier for disse.

§ 13. Tegningsret
13.1 
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden. Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver, for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.

13.2 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

13.3 Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§ 14. Kontingenter
14.1 
Kontingenter vurderes hvert år af bestyrelsen og fremlægges til fastsættelse på generalforsamlingen og opkræves for et kalenderår ad gangen.

Sker indmeldelse efter 1. august betales kun halvt kontingent for det pågældende kalenderår.

14.2 Restancer i kontingenter ud over 2 måneder fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning af medlemskabet i foreningen. Ingen, der er slettet p.g.a. restancer, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

14.3 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte et kontingent, eller fritage et medlem for kontingent.

14.4 Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

§ 15. Regnskab og revision
15.1 
Regnskabsåret følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

15.2 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

15.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest medio februar og underskrives af formand, kasserer og revisorer. Regnskabet  udsendes/offentliggøres på hjemmesiden og i klubbladet senest 2 uger før generalforsamlingen.

15.4 Den valgte revisor tilrettelægger selv sit arbejde på grundlag af retningslinjer godkendt af generalforsamlingen.

15.5 Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere, at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens diverse konti herunder bank- og girokonto.

15.6 Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.

§ 16. Doping
16.1
 Foreningens medlemmer er forpligtet til på forlangende at deltage i dopingtest.

16.2 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk Firmaidrætsforbunds dopingregulativ.

§ 17. Eksklusion
17.1 
En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der bevisligt arbejder til skade for foreningen, eller udviser grov usportslig optræden ved foreningens stævner og arrangementer.

17.2 Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§ 18. Vedtægtsændringer
18.1 
Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg og medlemmer.

18.2 Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på generalforsamlingen.

18.3 Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at § 18.2 behøver at være opfyldt.

§ 19 Logo
19.1
 Klubbens logo er kontur af Amager med teksten Motionsklubben Amager.

19.2 Reglerne for anvendelse af klubdragt fastlægges af bestyrelsen.

§ 20. Foreningens opløsning
20.1 
Opløsningen af foreningen kan kun ske på to af hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt med mindst 4 ugers mellemrum.

På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Ved den anden generalforsamling er almindelig stemmeflertal tilstrækkelig til vedtagelse af opløsning.

 20.2 Overskydende midler skal overdrages til andre idrætsklubber i Tårnby Kommune efter siddende bestyrelses skøn.

20.3 Bestyrelsen har pligt til at forestå en ordentlig afvikling af foreningen, herunder nødvendige møder med myndigheder m.fl.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling den 11. marts 2011.

 

___________________              ____________________

                                             Dirigentens underskrift                 Formandens underskrift.