Generalforsamling


Motionsklubben Amager afholder fredag den 16. marts 2018 generalforsamling i teatersalen på Tårnby Skole på Sneserevej.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent samt deltagergebyr for særlige aktiviteter

6. Valg af bestyrelse
a. Formand Grethe Kristensen – på valg ulige år.
b. Næstformand Annelise Larsen – på valg lige år
c. Sekretær Charlotte Knudsen – på valg ulige år.
d. Kasserer Vibeke Overgaard – på valg lige år
e. Bestyrelsesmedlem Svend Davidsen – på valg lige år
f. Bestyrelsesmedlem Bente Overholdt på valg lige år

7. Valg af revisor – på valg hvert år

8. valg af revisor suppleant – på valg hvert år

9. Eventuelt

Vel mødt til alle

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Motionsklubben er vært ved et lille traktement den aften. Tilmelding derfor påkrævet. Tilmelding
Kontakt formanden eller se opslag i klubhuset for tilmelding senest torsdag den 8. marts 2018.

Regnskabet for 2017 bliver lagt ud på vores hjemmeside ca. to uger før generalforsamlingen. Der vil også blive lagt regnskab nede i klubben til medlemmer, der ikke kan printe regnskabet ud.

Lukket for kommentarer.